എന്നെനിക്കെൻ ദുഃഖം തീരുമോ

Lyrics : Late Sadhu Kochukunju Upadeshi Vocal : Jinu Anna Sabu എന്നെനിക്കെൻ ദുഃഖം തീരുമോ പൊന്നു കാന്താ നിൻ സന്നിധിയിലെന്നു വന്നു ചേരും ഞാൻ (2) നിനക്കിൽ ഭൂവിലീ സമസ്തം മായയും ആത്മക്ലേശവും എന്നു ശാലോമോൻ (2) നിനച്ച വാസ്തവം അറിഞ്ഞീ…