ജനഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായ് ലാറയുടെ സ്വരമാധുരിയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം കൂടി…