ഇതൊക്കെ വെറും കഥകൾ ആണെന് ആരാ പറഞ്ഞത്… ഓരോ ഡയലോഗും റിയൽ ലൈഫിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്…

639