നമുക്ക് എത്ര കിഡ്നിയുണ്ട്?

132

ഒരിക്കൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസിൽ തന്റെയൊരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് ചോദിച്ചു:
“നമുക്ക് എത്ര കിഡ്നിയുണ്ട്?”
“നാല്” – അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.
ക്ലാസ്സിൽ കൂട്ട ചിരി മുഴങ്ങി. അവന് പക്ഷെ ഒരു ഭാവവ്യത്യസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകൾ പോലും പർവ്വതീകരിച്ച് കാണിച്ച്അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ആ അധ്യാപകൻ അതൊരു നല്ല അവസരമായിക്കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റു കുട്ടികളോടായി പറഞ്ഞു:
”എല്ലാവരും കേട്ടോളു നാല് കിഡ്നിയാണ് പോലും… ആരെങ്കിലും പുറത്തു പോയി കുറച്ച് പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ടു വരൂ. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കഴുതയുണ്ട് അവന് തിന്നാനാ”
ഉടനെ അവൻ പറഞ്ഞു – “എനിക്കൊരു ചായയും”
ഈ മറുപടി കേട്ടതും ക്ലാസ്സ് വീണ്ടുമൊരു കൂട്ടച്ചിരിയിൽ മുഴുകി. അധ്യാപകൻ അപമാനം കൊണ്ട് വിളറി പോയി.
“കടക്കടാ പുറത്ത് ” അയാൾ വാതിലിനു നേർക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവന്റെ നേർക്ക് ആക്രോശിച്ചു
പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്നതിനിടെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു കൊണ്ടവൻ പറഞ്ഞു:
“താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എത്ര കിഡ്നിയുണ്ടെന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ്. നമുക്ക് നാല് കിഡ്നിയുണ്ട്.എനിക്ക് രണ്ടും താങ്കൾക്ക് രണ്ടും. നമുക്ക് എന്നത് ദ്വന്ദങ്ങളെസൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ്.
താങ്കൾ എനിക്കെത്രയെന്നേ ‘_താങ്കൾക്കെത്രയെന്നോ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞേനേ. എന്റെ ഉത്തരം തെറ്റാണെങ്കിൽ സാറിന്റെ ചോദ്യവും തെറ്റാണ്. പുല്ല് കഴിച്ചു തീർന്നാൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറക്കണ്ട ദഹനക്കേടുണ്ടാവും”
ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കൂട്ടച്ചിരി!അധ്യാപകൻ ആകെ ഇളിഭ്യാനായിനിന്നു.
എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിച്ചും_കുറ്റപ്പെടുത്തിയും_ആനന്ദിച്ചിരുന്ന അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയഅടിയായിരുന്നു അത്. പിന്നീടയാൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും മുന്നിൽ ഈ രീതിയിൽ ആളാവാൻ മുതിർന്നിട്ടില്ല.
നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ടെന്ന് കരുതിഅത് മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കാനും പരിഹസിക്കാനുമുള്ള ലൈസൻസാക്കിയെടുക്കരുത്.